หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 
 


นายสมชาย ทานะมัย
ประธานสภา อบต.วังหว้า
 


นายสุชาติ เทพวงศ์
รองประธานสภา อบต.วังหว้า


นายสุริยะ นามสูงเนิน
เลขานุการสภา อบต.วังหว้า
 
 


นายประสิทธ์ ศิลลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายอดุลย์ สิงโห
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสมพร แป้นแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายหนุน มีบุญนาค
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสมศรี จันทร์ประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายเกษม พงษ์เจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4