หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า
นายนิเวศน์ รอดทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า
''กินดี อยู่ดี สุขภาพดี
ตามวิถีทางเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง''
วิสัยทัศน์ อบต.วังหว้า
ศูนย์รวมจิตใจของชาววังหว้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าปอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า
อบต.วังหว้า
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ^_^ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-903-665 อบต.ยินดีให้บริการค่ะ
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 11 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 151 

 

 

 

 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 11 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 101  

 
พจ0023.3ว3365 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.3-ว3363 การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.3-ว3364 แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเเละกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเด็นการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข [ 20 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.3-ว3355 การสำรวจความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 [ 20 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.3-ว3360 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีเเละการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/113 โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงิน ในระบบบัญชีฯ [ 20 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.3-ว3356 โครงการประชุมชี้เเจงงานนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยเเละกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเเละซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.3-ว3357 ขอเชิญประชุมซักซ้อมการให้บริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.2/ว3337 การบันทึกข้อมูลปลัด อปท. [ 20 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.2-ว3393 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ งวดที่4 เพิ่มเติม [ 20 ก.ย. 2562 ]     
พจ 0023.5/ว 11380 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 4 [ 20 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.3-11290 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ  [ 20 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.3-ว3338 การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ [ 20 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/ว600 ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างตามระเบียบฯ [ 19 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.3-ว3334 เเจ้งเลื่อนการประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.3-ว3331 การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.3-ว3325 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. [ 18 ก.ย. 2562 ]   
พจ0023.3-ว3322 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัลโดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน Platform Based Management : PBM เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [ 17 ก.ย. 2562 ]   
พจ0023.3-ว3321 ขอความร่วมมือในการจัด โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562 ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี [ 17 ก.ย. 2562 ]   
พจ0023.3-ว3320 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก  [ 17 ก.ย. 2562 ]   

 
การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการประชุมทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/17376  [ 23 ก.ย. 2562 ]
แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.6/ว3763  [ 23 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3820  [ 23 ก.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3813  [ 23 ก.ย. 2562 ]
แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3822 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3815  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3823  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3814  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3818  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3816  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3812 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
จัดส่งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี2562 (แบบ 1-2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3819  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ กสธ. มท 0819.3/ว3811  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว3758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว5558  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3789  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3786  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว3727  [ 19 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว5574 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16995-1706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3785  [ 19 ก.ย. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3774 [แบบรายงานฯ]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810..6/ว3765  [ 18 ก.ย. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
 


-VDO วิดิทัศน์- [ 11 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 345 
 
 
 
อบต.ห้วยแก้ว โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการนำ้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ทับคล้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงาน [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ทับคล้อ ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (กองช่าง) ปี [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 1 [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ไทรงาม รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.กำแพงดิน โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กำแพงดิน ปร [ 24 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองหญ้าไทร วันที่ 21 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทรกำหนดจัดโครงการส่งเสริมปร [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองหญ้าไทร วันที่ 17 กันยายน 2562องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุ [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองหญ้าไทร วันที่ 9 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิท [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำน [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.วังกรด บรรยากาศงานย่านเก่าวังกรด วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองหญ้าไทร วันที่ 4 กันยายน 2562 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกอบจ.พิจิตร ออกพื้นที่มอบถุงยั [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองหญ้าไทร วันที่ 2 กันยายน 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถ [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.กำแพงดิน ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเ [ 21 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
   
แจ้งถนนชำรุด บ้านท่าปอเหนือ (12 ก.ย. 2562)    อ่าน 535  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 346  ตอบ 0  
     
 
 
 

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิววัดยางคลี
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังหว้า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดการศึกษา
 


 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 094-636-8817
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10