หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า
..........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า
''กินดี อยู่ดี สุขภาพดี
ตามวิถีทางเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง''
วิสัยทัศน์ อบต.วังหว้า
ศูนย์รวมจิตใจของชาววังหว้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าปอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า
อบต.วังหว้า
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ^_^ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 056-903-665 อบต.ยินดีให้บริการค่ะ
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 11 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 298 

 

 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 11 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 189  

 
ภาระค่าใช้จ่าย ปี 2564-2566 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  

 
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง- [ 11 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 118  

 
(พจ0023.5/ว749 ลว 26 ต.ค.64) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับบเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564(พจ0023.5/ว749 ลว 26 ต.ค.64)  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
(พจ0023.5/ว 750 ลว 26 ต.ค.64) แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ ประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564(พจ0023.5/ว 750 ลว 26 ต.ค.64)  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พจ 0023.5/ว 748 ลว. 26 ต.ค.64 ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.5/ว 748 ลว. 26 ต.ค.64)  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 4258 ลว 26 ต.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 4258 ลว 26 ต.ค.64)  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 745 ลว 25 ต.ค.64 แจ้งเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
(พจ0023.5/ว 4229 ลว 25 ต.ค.64) ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่ววไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ0023.5/ว 4229 ลว 25 ต.ค.64)  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
พจ 00023.3/ว 4240 ลว 25 ต.ค.64 การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฏหมายอื่นฯลฯ (พจ 00023.3/ว 4240 ลว 25 ต.ค.64)  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 4239 ลว 25 ต.ค.64 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา (พจ 0023.3/ว 4239 ลว 25 ต.ค.64)  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ 12033 ลว 25 ต.ค.64 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา (แจ้งคำสั่ง) (พจ 0023.3/ 12033 ลว 25 ต.ค.64)  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
ด่วนที่าุด ที่ พจ 0023.5/ว 4218 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ ( ด่วนที่าุด ที่ พจ 0023.5/ว 4218 ลว. 25 ต.ค. 64)  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 4215 ลว 25 ต.ค.64 การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่่น ประจำปี พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 4215 ลว 25 ต.ค.64)  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 4201 การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 4195 ลว 21 ต.ค.64 การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 4195 ลว 21 ต.ค.64)  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 4194 ลว 21 ต.ค.64 แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) (พจ 0023.3/ว 4194 ลว 21 ต.ค.64)  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 4191 ลว 21 ต.ค.64 การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 (พจ 0023.3/ว 4191 ลว 21 ต.ค.64)  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 4189 ลว 21 ต.ค.64 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) (พจ 0023.3/ว 4189 ลว 21 ต.ค.64)  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 4187 ลว 21 ต.ค.64 แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (พจ 0023.3/ว 4187 ลว 21 ต.ค.64)  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 4183 ลว 21 ต.ค.64 การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (พจ 0023.3/ว 4183 ลว 21 ต.ค.64)  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
(พจ0023.5/ว 697 ลว 20 ต.ค.64) แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ 4 2564 (พจ0023.5/ว 697 ลว 20 ต.ค.64)  [ 20 ต.ค. 2564 ]  
(พจ0023.5/ว 697 ลว 20 ต.ค.64) แจ้งการบังคับใช้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฎิบัติ(พจ0023.5/ว 697 ลว 20 ต.ค.64)  [ 20 ต.ค. 2564 ]  

 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2474 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 กพส. มท 0810.4/ว2477  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR_แนบ]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
การแจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2472  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว132  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6089  [ 26 ต.ค. 2564 ]
การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2466  [ 25 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว144  [ 25 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2460  [ 25 ต.ค. 2564 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์เดิม ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2461  [ 25 ต.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2370  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18411-18486 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]

 


จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แผนการเลือกตั้งสมาชิกส [ 26 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้สำหรับเครื่องคอมพิ [ 26 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุใช้ในงานเลือกตั้ง จำนวน 29 รายการ (สำ [ 25 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 3 รายการ เพื่อไว้ใช้ในส [ 21 ต.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ(สำนักปลัด) รถตู้ หมายเลขครุภัณ [ 19 ต.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไม้อัดพร้อมโครงเหล็กพร้อมขา ที่ปิดประกาศ [ 15 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างจัดทำตรายาง 4 รายการ เพื่อใช้ในการรับสมัครการเ [ 14 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ ทะเบียน นก 1467 จ [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ป้าย เพื่อประชาส [ 12 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ คือ 1.ธงชาติ ขนาด [ 11 ต.ค. 2564 ]ซื้อน้ำดื่ม (ขนาดบรรจุ 250 มล.) แพ็คละ 24 ขวด จำน [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ กองช่างองค์การบริหารส่วน [ 1 ต.ค. 2564 ]ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ 3 [ 30 ก.ย. 2564 ]


 
 
 
 
 
 
 


-VDO วิดิทัศน์- [ 11 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 483 
 
 
 
ทต.เนินปอ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน การอบรมผู้สัมผัสอาหาร สำหรับโ [ 30 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับคล้อ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาล [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.กำแพงดิน [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.เนินมะกอก อบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าเยี่ยม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่เพื่อเป็นเคร [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังโมกข์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาห [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.หอไกร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตรร่วมกิจกรรมการพบปะส่วนราชการยามเช้า (Good Moming Govenor) ประ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.กำแพงดิน ความหมายของ อบต. [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.กำแพงดิน การกำหนดเขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.กำแพงดิน รู้ก่อนเลือก ตอน คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.กำแพงดิน วิธีการป้องกันตัวจากเชื้อโควิด 19 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.กำแพงดิน คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.กำแพงดิน ทำความเข้าใจโรคโควิด-19 แม้จะมีวัคซีน [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.เนินมะกอก #สถานการณ์ Covid-19 ตำบลเนินมะกอก ประจำวัน อังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
   
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 39  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 509  ตอบ 0  
     
 
 
 

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิววัดยางคลี
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังหว้า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดการศึกษา
 


 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-903-665
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10