หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
เดิมทีได้มีกลุ่มชาวบ้าน บ้านหนองโน ชาวสระบุรีได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วังหว้า แต่เดิมวังหว้าอยู่ในเขตตำบลคลองคูณ หมู่ที่ 3 ได้มีการจัดสร้างวัดขึ้นมา โดยบริเวณวัดมีต้นหว้าใหญ่และมีลักษณะเป็นวังวน จึงได้ตั้งชื่อว่า "วัดวังหว้า" และเมื่อ พ.ศ.2500 จึง แยกจากตำบลคลองคูณมาเป็นตำบลวังหว้า จนถึงปัจจุบัน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า ได้ปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับขนาดของ องค์การบริหารส่วนตำบล และตามมติให้ความเห็นชอบของที่ ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 6/2556
 
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่โดยประมาณ 23,968.75 ไร่ หรือประมาณ 38.35 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของที่ว่าการอำเภอตะพานหิน ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1118 ถนนสายตะพานหิน – บางมูลนาก ระยะห่างจากตัวจังหวัดพิจิตร 30 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอตะพานหิน ประมาณ 5 กิโลเมตร
 
   

ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.คลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
      อบต.ไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.วังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร